شنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج خرداد ۹۶ – روزهای شنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی و مسئول فنی کلینیک دکتر غلامحسین معینی  شیفت صبح ۸ الی ۱۴
عمومی دکتر بهنام سینا شیفت عصر ۱۴الی ۲۰
عمومی و مسئول فنی کلینیک دکتر امیرعباس رهبری شیفت شب ۲۰ الی ۸
چشم پزشک دکتر محسنی ۱۷ الی ۱۸
جراح عمومی دکتر آرمان آقایی ۱۹ الی ۲۱
قلب و عروق دکتر  شبنم محمد زاده ۱۵ الی ۱۷
مغز و اعصاب
زنان و زایمان دکتر آزاده بشر خواه ۱۸:۳۰ الی ۲۰
اطفال و واکسیناسیون
پوست ومو
ارتوپد دکتر مهدی سروریان ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰
اعصاب و روان دکتر کیهانی نژاد ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
داخلی، گوارش، غدد، ریه دکتر ساسان سمیعی ۱۸ الی ۲۰
گوش و حلق و بینی دکتر کتایون انصاری ۱۱ الی ۱۲
ریه و آسم و آلرژی دکتر زارع زاده ۱۲ الی ۱۳
مشاوره تغذیه
شنوایی شناسی
ارولوژیست
جراح مغز و اعصاب دکتر باطنی ۱۹ الی ۲۱
متخصص درمان ریشه(اندو) دکتر آزاده خردیار ۹ الی ۱۲
دندانپزشک دکتر عظیمی ۱۶ الی ۱۸
دندانپزشک  دکتر آقایی ۱۷ الی ۲۰
دندانپزشک دکتر لیلا زارعیان ۱۷ الی ۲۰
یکشنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج خرداد ۹۶ – روزهای یکشنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی و مسئول فنی کلینیک دکتر غلامحسین معینی شیفت صبح ۸ الی ۱۴
عمومی دکتر شهلا مهدی زاده شیفت عصر ۱۴ الی ۲۰
عمومی دکتر رهبری شیفت شب ۲۰ الی ۸
چشم پزشک دکتر براتعلی پناهی ۱۹:۳۰ الی ۲۱
جراح عمومی دکتر آرمان آقایی ۱۹ الی ۲۱
قلب و عروق
مغز و اعصاب دکتر غفاری ۱۷ الی ۱۹:۳۰
زنان و زایمان دکتر مهین پردل ۱۸:۳۰ الی ۲۰
زنان و زایمان
اطفال و واکسیناسیون دکنر جویان ۱۹:۳۰ الی ۲۱
پوست و مو
اعصاب و روان
گوش و حلق و بینی
ارتوپد
مشاوره
مشاوره تغذیه خانم  فاطمه پهلوان زاده ۱۰ الی ۱۳
داخلی ،گوارش،غدد ،ریه دکتر حسین آزادی ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰
شنوایی شناسی دکتر جوانبخت ۱۷ الی ۱۹
اورولوژیست
دندانپزشک دکتر میر کاظمیان ۱۰ الی ۱۲
دندانپزشک دکتر آقایی ۱۰ الی ۱۲ و ۱۷ الی ۲۰
دندانپزشک دکتر نور بخش ۱۵ الی ۲۰
دندانپزشک دکتر لیلا زارعیان ۱۰ الی ۱۲
دندانپزشک سپهریان ۱۵ الی ۲۰
متخصص ایمپلنت فک و صورت دکتر رکنی ۱۴ الی ۱۶
دوشنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج خرداد ۹۶ – روزهای دوشنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی دکتر معینی شیفت صبح ۸ الی ۱۴
عمومی و مسئول فنی کلینیک دکتر رهبری شیفت عصر ۱۴ الی ۲۰
عمومی دکتر حمید کازرانی فراهانی شیفت شب ۲۰ الی ۸
چشم پزشک دکتر برک پور ۱۰ الی ۱۱:۴۵
چشم پزشک دکتربراتعلی پناهی ۱۹:۳۰ الی ۲۱
جراح عمومی دکترآرمان  آقایی ۱۹ الی ۲۱
قلب و عروق
مغز و اعصاب دکتر غفاری ۱۹ الی ۲۰:۳۰
زنان و زایمان دکتر میرزایی ۱۱ الی ۱۳
زنان و زایمان دکتر احمری ۱۸ الی ۲۰
اطفال و واکسیناسیون
پوست ومو دکتر هاشمی ۱۴:۳۰ الی ۱۶
اعصاب و روان
گوش و حلق و بینی دکتر صادق نژاد ۱۰:۳۰ الی ۱۲
ارتوپد دکتر مصطفوی ۱۶ الی ۱۸
مشاوره تغذیه خانم فاطمه پهلوان زاده ۱۶ الی ۱۹
داخلی، گوارش و غدد کتر سمیعی ۱۹ الی ۲۱
ریه و آسم آلرژی دکتر زارع زاده ۱۷:۳۰ الی ۱۹
شنوایی شناسی خانم سعیدی ۱۰ الی ۱۳
اورولوژیست
دندانپزشک دکتر میر کاظمیان ۱۵ الی ۱۸
دندانپزشک دکتر لیلا  زارعیان ۱۰ الی ۱۲ – ۱۷ الی ۲۰
دندانپزشک خانم دکتر معنوی ۱۷ الی ۲۰
دندانپزشک خانم دکتر یکه فلاح ۱۰ الی ۱۲
متخصص ارتودنسی خانم دکتر خسروشاهی ۱۹:۳۰ یک هفته درمیان
متخصص ارتودنسی آقای دکتر فتاحی ۱۵ یک هفته درمیان

سه شنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج خرداد ۹۶ – روزهای سه شنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی دکتر عبدالرضا صالحی  شیفت صبح ۸ الی ۱۴
عمومی دکتر شهلا مهدی زاده شیفت عصر ۱۴ الی ۲۰
عمومی دکتر محمد رضا نصرتی مقدم شیفت شب ۲۰ الی ۸
چشم پزشک دکتر براتعلی پناهی ۱۹:۳۰ الی ۲۱
جراح عمومی دکتر آرمان آقایی ۱۹ الی ۲۱
قلب و عروق دکتر محمد زاده ۱۵ الی ۱۷
مغز و اعصاب
زنان و زایمان دکترکدخدایان ۱۱ الی ۱۳
زنان و زایمان دکتر بشر خواه ۱۸:۳۰ الی ۲۰
اطفال و واکسیناسیون دکتر علی رضا جویان ۱۹:۳۰ الی ۲۱
پوست و مو دکتر مهرابیان ۱۸:۳۰ الی ۱۹
اعصاب و روان
گوش و حلق و بینی دکتر زینب پورسلمان ۲۰ الی ۲۱
ارتوپد
مشاوره تغذیه
داخلی ،گوارش ،غدد، ریه دکترحسین آزادی ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰
شنوایی شناسی دکتر جوانبخت ۲۰ الی ۲۱:۳۰
ارولوژیست
جراح مغز و اعصاب
دندانپزشک دکتر میر کاظمیان ۱۵ الی ۲۰
دندانپزشک دکتر آقایی ۱۷ الی ۲۰
دندانپزشک دکتر نور بخش ۱۵ الی ۲۰
دندانپزشک دکتر لیلا زارعیان ۱۰ الی ۱۲
دندانپزشک دکتر اسماعیل نژاد ۱۰ الی ۱۲
دندانپزشک دکتر معنوی ۱۰ الی ۱۲
دندانپزشک دکتر سپهریان ۱۵ الی ۲۰
چهارشنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج خرداد ۹۶ – روزهای چهارشنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی دکتر معینی  شیفت صبح ۸ الی ۱۴
عمومی و مسئول فنی کلینیک دکتر معینی  شیفت عصر ۱۴ الی ۲۰
عمومی دکتر راضی  شیفت شب ۲۰ الی ۸
چشم پزشک دکتربراتعلی پناهی ۱۹:۳۰ الی ۲۱
جراح عمومی دکتر آرمان آقایی ۱۹ الی ۲۱
قلب و عروق
مغز و اعصاب
زنان و زایمان دکتر پردل ۱۹ الی ۲۱
اطفال و واکسیناسیون
پوست ومو دکتر صوفی زاده ۱۷ الی ۱۸
اعصاب و روان دکتر کیهانی نزاد ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
گوش و حلق و بینی
ارتوپد دکتر سروریان ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰
ریه و آسم و آلرژی دکتر زارع زاده ۱۷:۳۰ الی ۱۹
مشاوره تغذیه
داخلی،گوارش،غدد،ریه دکتر سمیعی ۱۹ الی ۲۱
شنوایی شناسی
اورولوژیست دکتر طباطبایی ۱۷ الی ۱۹
جراح مغز و اعصاب دکتر باطنی ۱۹ الی ۲۱
دندانپزشک دکتر نوربخش ۱۵ الی ۱۸
دندانپزشک دکتر عظیمی ۱۶ الی ۱۸
دندانپزشک خانم  زارعیان ۱۰ الی ۱۲ – ۱۷ الی ۲۰
دندانپزشک خانم دکتر اسماعیل نژاد ۱۰ الی ۱۲
متخصص ارتودنسی خانم دکتر خردیار ۱۶:۳۰ الی ۲۰
پنجشنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج خرداد ۹۶ – روزهای پنجشنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی دکتر عبدالرضا صالحی  شیفت صبح ۸ الی ۱۴
عمومی دکتر بهنام سینا شیفت  عصر ۱۴ الی ۲۰
عمومی دکتر رهبری شیفت شب ۲۰الی ۸
چشم پزشک دکتر براتعلی پناهی ۱۹:۳۰ الی ۲۱
جراح عمومی دکتر آرمان آقایی ۱۳ الی ۱۴
قلب و عروق
مغز و اعصاب دکتر غفاری ۱۷ الی ۱۹
زنان و زایمان دکتر احمری ۱۸ الی ۲۰
اطفال و واکسیناسیون
پوست ومو
اعصاب و روان
گوش و حلق و بینی دکتر پورسلمان ۱۰:۳۰ الی ۱۲
ارتوپد
ریه و آسم و آلرژی
مشاوره تغذیه  خانم فاطمه پهلوان زاده ۱۶ الی ۲۰
داخلی ،گوارش ،غدد،ریه
شنوایی شناسی دکتر جوانبخت ۱۰ الی ۱۲
ارولوژیست
دندانپزشک دکتر میر کاظمیان ۱۵ الی ۱۸
دندانپزشک دکتر آقایی ۱۰ الی ۱۲
دندانپزشک دکتر نور بخش ۱۵ الی ۱۸
دندانپزشک دکتر عظیمی ۱۰ الی ۱۲
دندانپزشک دکتر اسماعیل نژاد ۱۰ الی ۱۲
متخصص درمان ریشه (اندو) دکتر خردیار ۹ الی ۱۲
جمعه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج اردیبهشت ۹۶ – روزهای جمعه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی هفته اول: دکتر رهبری

هفته دوم: دکتر فراهانی

هفته سوم: دکتر میرافشار

هفته چهارم:دکتر نصرتی

شیفت صبح ۸ الی ۱۴
عمومی هفته اول: دکتر رهبری

هفته دوم: دکتر فراهانی

هفته سوم: دکتر معینی

هفته چهارم: دکتر مهدی زاده

شیفت عصر ۱۴ الی ۲۰
عمومی هفته اول: دکتر رهبری

هفته دوم: دکتر معینی

هفته سوم: دکتر صالحی

هفته چهارم: دکتر فراهانی

 شیفت شب ۲۰ الی ۸

doctors

پزشکان عمومی و مقیم کلینیک ساج