شنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج مرداد ۹۶ – روزهای شنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی و مسئول فنی کلینیک  شیفت صبح ۸ الی ۱۴
عمومی شیفت عصر ۱۴الی ۲۰
عمومی و مسئول فنی کلینیک شیفت شب ۲۰ الی ۸
چشم پزشک دکتر محسنی ۱۷ الی ۱۸
جراح عمومی دکتر آرمان آقایی ۱۹ الی ۲۱
قلب و عروق دکتر  شبنم محمد زاده ۱۱ الی ۱۴
مغز و اعصاب
زنان و زایمان دکتر آزاده بشر خواه ۱۸:۳۰ الی ۲۰
اطفال و واکسیناسیون
پوست ومو
ارتوپد دکتر مهدی سروریان ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰
اعصاب و روان دکتر کیهانی نژاد ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
داخلی، گوارش، غدد، ریه دکتر ساسان سمیعی ۱۸ الی ۲۰
گوش و حلق و بینی دکتر کتایون انصاری ۱۱ الی ۱۲
ریه و آسم و آلرژی
مشاوره تغذیه
شنوایی شناسی
ارولوژیست
جراح مغز و اعصاب دکتر باطنی ۱۹ الی ۲۱
متخصص درمان ریشه(اندو) تماس بگیرید
دندانپزشک تماس بگیرید
یکشنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج شهریور ۹۶ – روزهای یکشنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی و مسئول فنی کلینیک شیفت صبح ۸ الی ۱۴
عمومی شیفت عصر ۱۴ الی ۲۰
عمومی شیفت شب ۲۰ الی ۸
چشم پزشک دکتر براتعلی پناهی 1۹:۳۰ الی ۲۱
جراح عمومی دکتر آرمان آقایی ۱۹ الی ۲۱
قلب و عروق
مغز و اعصاب دکتر غفاری ۱۷ الی ۱۹:۳۰
زنان و زایمان دکتر پردل ۱۸ الی ۲۰
زنان و زایمان دکتر گوران ۱۲ الی ۱۳
اطفال و واکسیناسیون دکتر جویان ۱۹:۳۰ الی ۲۱
پوست و مو
اعصاب و روان
گوش و حلق و بینی
ارتوپد
مشاوره
مشاوره تغذیه خانم پهلوان زاده ۱۰ الی ۱۳
داخلی ،گوارش،غدد ،ریه دکتر آزادی ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰
شنوایی شناسی دکتر جوانبخت ۱۷ الی ۱۹
اورولوژیست
جراح مغز و اعصاب
دندانپزشک تماس بگیرید
متخصص ایمپلنت فک و صورت دکتر رکنی ۱۴ الی ۱۶
دوشنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج شهریور ۹۶ – روزهای دوشنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی شیفت صبح ۸ الی ۱۴
عمومی و مسئول فنی کلینیک شیفت عصر ۱۴ الی ۲۰
عمومی شیفت شب ۲۰ الی ۸
چشم پزشک
چشم پزشک دکتربراتعلی پناهی ۱۹:۳۰ الی ۲۱
جراح عمومی دکترآرمان  آقایی ۱۹ الی ۲۱
قلب و عروق
مغز و اعصاب دکتر غفاری ۱۶ الی ۱۹
زنان و زایمان دکتر میرزایی ۱۱ الی ۱۳
زنان و زایمان دکتر احمری ۱۸ الی ۲۰
اطفال و واکسیناسیون
پوست ومو دکتر هاشمی ۱۴:۳۰ الی ۱۶
اعصاب و روان
گوش و حلق و بینی دکتر صادق نژاد ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰
ارتوپد دکتر مصطفوی ۱۶ الی ۱۸
مشاوره تغذیه خانم پهلوان زاده ۱۶ الی ۱۹
داخلی، گوارش و غدد دکتر سمیعی ۱۹ الی ۲۱
ریه و آسم آلرژی دکتر زارع زاده ۱۷:۳۰ الی ۱۹
شنوایی شناسی خانم سعیدی ۱۰ الی ۱۳
اورولوژیست
دندانپزشک تماس بگیرید
دندانپزشک
دندانپزشک
دندانپزشک
متخصص ارتودنسی تماس بگیرید
متخصص ارتودنسی

سه شنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج شهریور ۹۶ – روزهای سه شنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی  شیفت صبح ۸ الی ۱۴
عمومی شیفت عصر ۱۴ الی ۲۰
عمومی شیفت شب ۲۰ الی ۸
چشم پزشک دکتر براتعلی پناهی ۱۹:۳۰ الی ۲۱
جراح عمومی دکتر آرمان آقایی ۱۹ الی ۲۱
قلب و عروق دکتر محمد زاده ۱۱ الی ۱۴
مغز و اعصاب
زنان و زایمان
زنان و زایمان دکتر بشر خواه ۱۸ الی ۱۹:۳۰
اطفال و واکسیناسیون دکتر جویان ۱۹:۳۰ الی ۲۱
پوست و مو دکتر مهرابیان ۱۸:۳۰ الی ۱۹
اعصاب و روان
گوش و حلق و بینی دکتر زینب پورسلمان ۲۰ الی ۲۱
ارتوپد
مشاوره تغذیه
داخلی ،گوارش ،غدد، ریه دکترحسین آزادی ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰
شنوایی شناسی دکتر جوانبخت ۲۰ الی ۲۱:۳۰
ارولوژیست
جراح مغز و اعصاب
دندانپزشک تماس بگیرید
دندانپزشک
دندانپزشک
دندانپزشک
دندانپزشک
دندانپزشک
دندانپزشک
چهارشنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج مرداد ۹۶ – روزهای چهارشنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی  شیفت صبح ۸ الی ۱۴
عمومی و مسئول فنی کلینیک  شیفت عصر ۱۴ الی ۲۰
عمومی  شیفت شب ۲۰ الی ۸
چشم پزشک دکتربراتعلی پناهی ۱۹:۳۰ الی ۲۱
جراح عمومی دکتر آرمان آقایی ۱۹ الی ۲۱
قلب و عروق
مغز و اعصاب
زنان و زایمان
اطفال و واکسیناسیون
پوست ومو دکتر صوفی زاده ۱۶ الی ۱۷
اعصاب و روان دکتر کیهانی نزاد ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
گوش و حلق و بینی
ارتوپد دکتر سروریان ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰
ریه و آسم و آلرژی
مشاوره تغذیه
داخلی،گوارش،غدد،ریه دکتر سمیعی ۱۹ الی ۲۱
شنوایی شناسی
اورولوژیست دکتر طباطبایی ۱۷ الی ۱۹
جراح مغز و اعصاب دکتر باطنی ۱۹ الی ۲۱
دندانپزشک تماس بگیرید
دندانپزشک
دندانپزشک
دندانپزشک
متخصص ارتودنسی تماس بگیرید
پنجشنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج مرداد ۹۶ – روزهای پنجشنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی  شیفت صبح ۸ الی ۱۴
عمومی شیفت  عصر ۱۴ الی ۲۰
عمومی شیفت شب ۲۰الی ۸
چشم پزشک دکتر براتعلی پناهی ۱۹:۳۰ الی ۲۱
جراح عمومی دکتر آرمان آقایی ۱۳ الی ۱۴
قلب و عروق
مغز و اعصاب دکتر غفاری ۱۷ الی ۱۹
زنان و زایمان دکتر احمری ۱۸ الی ۲۰
اطفال و واکسیناسیون
پوست ومو
اعصاب و روان
گوش و حلق و بینی دکتر پورسلمان ۱۰:۳۰ الی ۱۲
ارتوپد
ریه و آسم و آلرژی
مشاوره تغذیه  خانم فاطمه پهلوان زاده ۱۶ الی ۲۰
داخلی ،گوارش ،غدد،ریه
شنوایی شناسی دکتر جوانبخت ۱۰ الی ۱۲
ارولوژیست
دندانپزشک تماس بگیرید
دندانپزشک
دندانپزشک
دندانپزشک
دندانپزشک
متخصص درمان ریشه (اندو) تماس بگیرید
جمعه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج اردیبهشت ۹۶ – روزهای جمعه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی شیفت صبح ۸ الی ۱۴
عمومی شیفت عصر ۱۴ الی ۲۰
عمومی  شیفت شب ۲۰ الی ۸

doctors

پزشکان عمومی و مقیم کلینیک ساج