شنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج آذر۹۷ – روزهای شنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی ۲۴ ساعته
چشم پزشک دکتر برک پور 19الی20
جراح عمومی
قلب و عروق
مغز و اعصاب
زنان و زایمان دکترمهرنامی

دکتر کد خدایان

۱۸ الی ۱۴

13الی14:30

اطفال و واکسیناسیون دکتر غفاری ۱۰ الی ۱۲
اطفال و واکسیناسیون دکتر غفاری ۱۷ الی ۱۹
پوست ومو دکتر غیبی ۱۴الی۱۵
ارتوپد دکتر مهدی سروریان ۱۹:۳۰ الی۲۰:۳۰
اعصاب و روان دکتر کیهانی نژاد ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
داخلی، گوارش، غدد، دکتر ساسان سمیعی

دکتر یامینی

۱۸ الی ۲۰

17 الی 19

گوش و حلق و بینی
ریه و آسم و آلرژی
مشاوره تغذیه
شنوایی شناسی
ارولوژیست
کلینیک زخم 12 الی 16
پزشکی اجتماعی وطب پیشگیری دکتر توکلی ۱۹ الی ۲۱
دندانپزشک تماس بگیرید
یکشنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج آذر۹۷ – روزهای یکشنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی ۲۴ ساعته
چشم پزشک دکتر براتعلی پناهی ۲۰ الی۳۰ :۲۱
جراح عمومی
قلب و عروق
مغز و اعصاب دکتر غفاری 14الی16
زنان و زایمان دکتر پردل ۱۸ الی ۲۰
زنان و زایمان دکتر گوران ۱۲ الی ۱۳
اطفال دکتر غفاری ۱۰ الی ۱۲
اطفال دکتر جویان ۱۹:۳۰ الی ۲۱
پوست و مو
اعصاب و روان دکتر رضایی ۱۶ الی ۱۹
گوش و حلق و بینی دکتر انصاری ۱۱ الی ۱۲
ارتوپد
مشاوره
مشاوره تغذیه خانم پهلوان زاده ۱۰ الی ۱۳
داخلی ،گوارش،غدد دکتر آزادی

دکتر یامینی

19الی20

17الی18

شنوایی شناسی دکتر جوانبخت ۱۷ الی ۱۹
اورولوژیست دکتر هشیار
۱۸ الی ۲۰
جراح مغز و اعصاب
آندوسکوپی کلونوسکوپی دکتر یامینی 14الی18
متخصص ایمپلنت فک و صورت تماس بگیرید
دوشنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج آذر۹۷ – روزهای دوشنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی ۲۴ ساعته
چشم پزشک
چشم پزشک دکتربراتعلی پناهی ۲۰ الی ۲۱:۳۰
جراح عمومی دکتر شارمی ۱۶ الی ۱۸
قلب و عروق
مغز و اعصاب
زنان و زایمان دکتر میرزایی ۱۱ الی ۱۳
زنان و زایمان دکترمهرنامی ۱۷:۳۰ الی ۱۹
اطفال و واکسیناسیون دکتر غفاری ۱۰ الی ۱۲
اطفال و واکسیناسیون دکتر غفاری ۱۸ الی ۲۰
پوست ومو دکتر صوفی زاده ۱۴ الی ۱۶
اعصاب و روان
گوش و حلق و بینی دکتر صادق نژاد ۱۰ الی ۱۲
ارتوپد دکتر مصطفوی ۱۶ الی ۱۸
مشاوره تغذیه
داخلی، گوارش و غدد دکتر سمیعی ۱۸:۳۰ الی ۲۰
ریه و آسم آلرژی دکتر زارع زاده ۱۷ الی ۱۸:۳۰
شنوایی شناسی خانم سعیدی ۱۰ الی ۱۳
اورولوژیست دکتر فرشی ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰
غدد و متابولیک دکتر ربانی ۱۹ الی  ۲۰:۳۰
آندوسکوپی و کولونوسکوپی
متخصص ارتودنسی تماس بگیرید

سه شنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج آذر ۹۷ – روزهای سه شنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی  ۲۴ ساعته
چشم پزشک دکتر براتعلی پناهی

دکتر برک پور

20الی21:30

16:30الی15

جراح عمومی دکتر شارمی 17الی19
قلب و عروق
مغز و اعصاب دکتر اکبری 15الی17
زنان و زایمان دکتر اصغری ۱۰ الی ۱۲
زنان و زایمان دکتر بشر خواه ۱۹ الی ۲۰
اطفال و واکسیناسیون دکتر غفاری ۱۰ الی ۱۲
اطفال و واکسیناسیون دکتر جویان ۱۹ الی ۲۱
پوست و مو دکتر معتمد
۱۶ الی ۱۸
اعصاب و روان
گوش و حلق و بینی
گوش و حلق و بینی دکتر زینب پورسلمان ۲۰ الی ۲۱
ارتوپد
مشاوره تغذیه  خانم پهلوان زاده ۱۶ الی ۱۸
داخلی ،گوارش ،غدد، ریه دکترحسین آزادی 1۲۰ الی ۱۹
شنوایی شناسی دکترسعیدی ۲۰ الی ۱۹
ارولوژیست
جراح مغز و اعصاب
دندانپزشک تماس بگیرید
چهارشنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج آذر۹۷  – روزهای چهارشنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی  ۲۴ ساعته
چشم پزشک دکتربراتعلی پناهی

دکتر برک پور

۲۰ الی ۲۱:۳۰

15الی16:30

جراح عمومی
قلب و عروق دکتر محمد زاده 10الی12
مغز و اعصاب
زنان و زایمان دکتر حامدی
۱۷ الی ۱۹
اطفال و واکسیناسیون دکتر غفاری ۱۰ الی ۱۲
اطفال و واکسیناسیون دکتر غفاری ۱۷ الی ۱۹
پوست ومو
اعصاب و روان دکتر کیهانی نزاد ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
گوش و حلق و بینی دکتر یعقوبی 16الی18
ارتوپد دکتر سروریان ۱۹:۳۰ الی ۲۰:۳۰
ریه و آسم و آلرژی
مشاوره تغذیه
داخلی،گوارش،غدد،ریه دکتر سمیعی

دکتر یامینی

۱۸ الی ۲۰

۱۷ الی ۱۹

شنوایی شناسی
اورولوژیست دکتر هوشیار ۱۸ الی ۲۰
جراح مغز و اعصاب دکتر باطنی ۲۲:۳۰ الی ۲۴
پزشکیاجتماعی طب پیشگیری دکترتوکلی ۲۱ الی ۱۹
کلینیک زخم 12الی16
متخصص ارتودنسی تماس بگیرید
پنجشنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج آذر

۹۷ – روزهای پنجشنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی ۲۴ ساعته
چشم پزشک دکتر براتعلی پناهی  ۲۰الی ۲۱:۳۰
جراح عمومی
قلب و عروق
مغز و اعصاب دکتر غفاری 18 الی 15
زنان و زایمان دکتر کدخدایان

دکتربشرخواه

۱۴:۳۰الی۱۳

17الی19

اطفال و واکسیناسیون دکتر غفاری ۱۷ الی ۱۹
پوست ومو
اعصاب و روان خانم یوسفی(مشاوره) ۱۷ الی ۱۹
گوش و حلق و بینی دکتر پورسلمان ۱۰:۳۰ الی ۱۲
ارتوپد
ریه و آسم و آلرژی
مشاوره تغذیه  خانم فاطمه پهلوان زاده ۱۶ الی ۲۰
داخلی ،گوارش ،غدد،ریه دکتر آزادی ۱۰:۳۰ الی ۱۲
شنوایی شناسی دکتر جوانبخت ۱۰ الی ۱۲
ارولوژیست
پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری دکتر توکلی
۱۰ الی ۱۲
دندانپزشک تماس بگیرید
متخصص درمان ریشه (اندو) تماس بگیرید
جمعه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج آذر۹۷ – روزهای جمعه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی شیفت صبح ۸ الی ۱۴
عمومی شیفت عصر ۱۴ الی ۲۰
عمومی  شیفت شب ۲۰ الی ۸
اطفال دکتر غفاری ۱۷ الی ۱۹

doctors

پزشکان عمومی و مقیم کلینیک ساج