شنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج دی ۹۶ – روزهای شنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی ۲۴ ساعته
چشم پزشک دکتر محسنی ۱۷ الی ۱۸
جراح عمومی دکتر آرمان آقایی ۱۹ الی ۲۱
قلب و عروق دکتر  شبنم محمد زاده ۱۱ الی ۱۴
مغز و اعصاب
زنان و زایمان دکتر آزاده بشر خواه ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰
اطفال و واکسیناسیون دکتر غفاری ۱۰ الی ۱۲
اطفال و واکسیناسیون دکتر غفاری ۱۷ الی ۱۹
پوست ومو
ارتوپد دکتر مهدی سروریان ۱۹ الی ۲۰
اعصاب و روان دکتر کیهانی نژاد ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
داخلی، گوارش، غدد، ریه دکتر ساسان سمیعی ۱۸ الی ۲۰
گوش و حلق و بینی
ریه و آسم و آلرژی
مشاوره تغذیه
شنوایی شناسی
ارولوژیست دکتر ایمانی ۱۶ الی ۱۸
جراح مغز و اعصاب دکتر باطنی ۲۰ الی ۲۱
متخصص درمان ریشه(اندو) تماس بگیرید
دندانپزشک تماس بگیرید
یکشنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج دی ۹۶ – روزهای یکشنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی ۲۴ ساعته
چشم پزشک دکتر براتعلی پناهی ۲۰ الی ۲۱
جراح عمومی دکتر آرمان آقایی ۱۹ الی ۲۱
قلب و عروق
مغز و اعصاب دکتر غفاری ۱۶ الی ۱۹
زنان و زایمان دکتر پردل ۱۸ الی ۲۰
زنان و زایمان دکتر گوران ۱۲ الی ۱۳
اطفال و واکسیناسیون دکتر غفاری ۱۰ الی ۱۲
اطفال و واکسیناسیون دکتر جویان ۱۹:۳۰ الی ۲۱
پوست و مو
اعصاب و روان
گوش و حلق و بینی دکتر انصاری ۱۱ الی ۱۲
ارتوپد
مشاوره
مشاوره تغذیه خانم پهلوان زاده ۱۰ الی ۱۳
داخلی ،گوارش،غدد ،ریه دکتر آزادی ۱۹ الی ۲۰
شنوایی شناسی دکتر جوانبخت ۱۷ الی ۱۹
اورولوژیست
جراح مغز و اعصاب
دندانپزشک تماس بگیرید
متخصص ایمپلنت فک و صورت تماس بگیرید
دوشنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج دی ۹۶ – روزهای دوشنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی ۲۴ ساعته
چشم پزشک
چشم پزشک دکتربراتعلی پناهی ۲۰ الی ۲۱
جراح عمومی دکترآرمان  آقایی ۱۹ الی ۲۱
قلب و عروق
مغز و اعصاب
زنان و زایمان دکتر میرزایی ۱۱ الی ۱۳
زنان و زایمان دکتر احمری ۱۸ الی ۲۰
اطفال و واکسیناسیون دکتر غفاری ۱۰ الی ۱۲
اطفال و واکسیناسیون دکتر غفاری ۱۸ الی ۲۰
پوست ومو دکتر صوفی زاده ۱۴ الی ۱۶
اعصاب و روان خانم رضایی(مشاوره) ۱۵ الی ۱۸
گوش و حلق و بینی دکتر صادق نژاد ۱۰ الی ۱۲
ارتوپد دکتر مصطفوی ۱۶ الی ۱۸
مشاوره تغذیه
داخلی، گوارش و غدد دکتر سمیعی ۱۸:۳۰ الی ۲۰
ریه و آسم آلرژی دکتر زارع زاده ۱۷ الی ۱۸:۳۰
شنوایی شناسی خانم سعیدی ۱۰ الی ۱۳
اورولوژیست دکتر فرشی ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰
پزشکی ورزشی
دندانپزشک تماس بگیرید
متخصص ارتودنسی تماس بگیرید

سه شنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج دی ۹۶ – روزهای سه شنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی  ۲۴ ساعته
چشم پزشک دکتر براتعلی پناهی ۲۰ الی ۲۱
جراح عمومی دکتر آرمان آقایی ۱۹ الی ۲۱
قلب و عروق دکتر محمد زاده ۱۱ الی ۱۴
مغز و اعصاب
زنان و زایمان دکتر اصغری ۱۰ الی ۱۲
زنان و زایمان دکتر بشر خواه ۱۸ الی ۱۹:۳۰
اطفال و واکسیناسیون دکتر غفاری ۱۰ الی ۱۲
اطفال و واکسیناسیون دکتر جویان ۱۹:۳۰ الی ۲۱
پوست و مو
اعصاب و روان
گوش و حلق و بینی دکتر یعقوبی ۱۰ الی ۱۳
گوش و حلق و بینی دکتر زینب پورسلمان ۲۰ الی ۲۱
ارتوپد
مشاوره تغذیه  خانم پهلوان زاده ۱۶ الی ۱۸
داخلی ،گوارش ،غدد، ریه دکترحسین آزادی ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰
شنوایی شناسی دکتر جوانبخت ۲۰ الی ۲۱:۳۰
ارولوژیست
جراح مغز و اعصاب
دندانپزشک تماس بگیرید
چهارشنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج دی ۹۶ – روزهای چهارشنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی  ۲۴ ساعته
چشم پزشک دکتربراتعلی پناهی ۲۰ الی ۲۱
جراح عمومی دکتر آرمان آقایی ۱۹ الی ۲۱
قلب و عروق
مغز و اعصاب
زنان و زایمان دکتر کدخدایان ۱۷ الی ۱۹
اطفال و واکسیناسیون دکتر غفاری ۱۰ الی ۱۲
اطفال و واکسیناسیون دکتر غفاری ۱۷ الی ۱۹
پوست ومو
اعصاب و روان دکتر کیهانی نزاد ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
گوش و حلق و بینی
ارتوپد دکتر سروریان ۱۹ الی ۲۰
ریه و آسم و آلرژی
مشاوره تغذیه
داخلی،گوارش،غدد،ریه دکتر سمیعی ۱۸ الی ۲۰
شنوایی شناسی
اورولوژیست
جراح مغز و اعصاب دکتر باطنی ۲۰ الی ۲۱
پزشکی ورزشی
دندانپزشک تماس بگیرید
متخصص ارتودنسی تماس بگیرید
پنجشنبه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج دی ۹۶ – روزهای پنجشنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی ۲۴ ساعته
چشم پزشک دکتر براتعلی پناهی ۱۹:۳۰ الی ۲۱
جراح عمومی دکتر آرمان آقایی ۱۳ الی ۱۴
قلب و عروق
مغز و اعصاب دکتر غفاری ۱۷ الی ۱۹
زنان و زایمان دکتر احمری ۱۸ الی ۲۰
اطفال و واکسیناسیون دکتر غفاری ۱۷ الی ۱۹
پوست ومو
اعصاب و روان خانم یوسفی(مشاوره) ۱۷ الی ۱۹
گوش و حلق و بینی دکتر پورسلمان ۱۰:۳۰ الی ۱۲
ارتوپد
ریه و آسم و آلرژی
مشاوره تغذیه  خانم فاطمه پهلوان زاده ۱۶ الی ۲۰
داخلی ،گوارش ،غدد،ریه
شنوایی شناسی دکتر جوانبخت ۱۰ الی ۱۲
ارولوژیست
دندانپزشک تماس بگیرید
متخصص درمان ریشه (اندو) تماس بگیرید
جمعه

ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج دی ۹۶ – روزهای جمعه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی شیفت صبح ۸ الی ۱۴
عمومی شیفت عصر ۱۴ الی ۲۰
عمومی  شیفت شب ۲۰ الی ۸
اطفال دکتر غفاری ۱۷ الی ۱۹

doctors

پزشکان عمومی و مقیم کلینیک ساج